Privacy verklaring Argon Selectie

Uw Privacy, onze zorg. Daarom gaan wij op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft.

Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, waarom en op welke basis wij deze verwerken.

Argon Selectie Nv, Accent Business Park Kwadestraat 149a bus 5.2. 8800 Roeselare, ingeschreven in de Kruispuntbank met het nummer 0474.760.263 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die via deze site worden ingezameld. Argon Selectie Nv verklaart dat zij als verantwoordelijke de Belgische Privacywetgeving en de bepalingen in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) naleeft.

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met en zoals beschreven in deze verklaring.

Wat zijn nu persoonsgegevens?

Definitie in de Algemene verordening gegevensbescherming:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

Wat eenvoudiger wil dit zeggen dat uw persoonsgegevens alle gegevens zijn die u kunnen identificeren; uw naam, adres, telefoonnummer, rijksregisternummer,...

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Concreet verwerken en bewaren wij uw gegevens ingevuld bij de registratie, doorgegeven via mail of via het contactformulier. Naam, adres, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, telefoonnummer, mailadres, burgerlijke status, looninfo,  curriculum vitae, motivatiebrief, notities, referenties, een afbeelding genomen tijdens het gesprek, testverslagen.

Uw persoonsgegeven worden op een veilige wijze bewaard. Deze zijn niet toegankelijk voor derden of onbevoegden. Wij beschikken over een beveiligde database en de nodige beveiligingscontroles.

Waarom verwerken wij deze gegevens en wat is onze rechtsgrond om deze te verwerken?

Wij verwerken alleen de relevante gegevens in het kader van particuliere arbeidsbemiddeling, om u op de hoogte te houden van relevante vacatures en relevante informatie, om uw vragen/ verzoeken optimaal te kunnen beantwoorden of om aan wettelijke vereisten te voldoen.

Dit doen we met uw uitdrukkelijke toestemming, indien het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Omdat het ons gerechtvaardigd belang is om onze doelen te verwezenlijken, indien deze niet zwaarder wegen dan uw belangen op vlak van privacy.

In uitzonderlijke situaties doen we dit om de vitale belangen van de betrokkene, een ander natuurlijke persoon te beschermen of omdat het van vitaal belang (uitoefening van het openbaar gezag) is om deze gegevens te verwerken.

In het kader van deze doelstellingen, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan opdrachtgevers, externe partijen (It providers) of overheden,... om de uitvoering hiervan te verzekeren. Dit mits uw uitdrukkelijke toestemming uitgezonderd in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

Argon Selectie Nv heeft geen samenwerkingen met landen buiten de EER (Europese Economische ruimte). Indien dit voor een uitzonderlijke reden toch zal voorvallen zal dit uitvoerig besproken worden met de betrokken persoon.

Wat zijn uw rechten?

U hebt te allen tijde recht op toegang en inzage van uw gegevens. Wij zullen u gratis, binnen een vaste termijn, inzage geven in uw persoonsgegevens en hoe wij deze gebruikt hebben. Dit zal door middel van een afschrift van ons interne systeem zijn.

U bent ook vrij om uw persoonsgegevens te verbeteren, aanpassingen door te geven of om verwijdering van uw gegevens aan te vragen. Voor een verbetering of aanpassing geeft u duidelijk aan welke gegevens u precies wil toevoegen in het systeem. Verwijdering van uw gegevens kan indien deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden, indien de toestemming voor de verwerking van de gegevens werd ingetrokken of indien de verwerking onrechtmatig is.

U hebt steeds het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken tot een noodzakelijk minimum of om zich te verzetten tegen het verwerken van de gegevens. Indien er uitdrukkelijke toestemming nodig was om uw gegevens te verwerken hebt u de mogelijkheid om deze toestemming in te trekken.
U hebt de optie om persoonsgegevens die door ons verwerkt werden op te vragen om over te dragen.

Er zijn enkele gronden die de beperking van uw rechten kunnen veroorzaken. Indien het gaat over het waarborgen van de nationale veiligheid, landsverdediging, openbare veiligheid, gerechtelijke procedures, in het kader van een algemeen belang of bescherming van een individu.

Deze rechten kunt u uitoefenen via info@argonselectie.be of via het centrale nummer 051 26 89 89. U hebt ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming die enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profiling die rechtsgevolgen met zich meebrengen voor u of u op vergelijkbare wijze aanbelangen.

 

BEVEILIGING

Wij bewaren uw gegevens voor de vereiste periode om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. De bewaarperiodes van uw persoonsgegevens zijn afhankelijk van het respectievelijke doel waarvoor uw gegevens worden verwerkt en het respectievelijke instrument waarin dergelijke persoonsgegevens worden verwerkt. Het is niet mogelijk om binnen dit beleid een overzicht te geven van de diverse bewaarperiodes in een redelijk inzichtelijke format.
De criteria waarmee wij rekening houden is of de gegevens nodig zijn om onze zakelijke relatie met u uit te voeren, het doel of u toestemming hebt gegeven voor de verwerking en met de bij wet bepaalde retentieregels omtrent bewaartermijnen.

Argon Selectie NV doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve en technologische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden, is Argon Selectie NV met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. 
Wij werken met beveiligde databases, toegangscontroles en It systemen met de nodige security om ongeoorloofde toegang en andere misbruiken te voorkomen.

 

Wijziging in deze gebruiksvoorwaarden.

Op onze website zal steeds de meest recente versie van de Privacy Policy beschikbaar zijn. Iedere persoon die toegang heeft tot de website aanvaardt deze Privacy Policy die van kracht zijn tijdens uw bezoek aan de Website. Deze Privacy Policy kan van tijd tot tijd worden gewijzigd en door gebruik te maken van deze Website geeft u aan dat u de Privacy Policy die op dat ogenblik van kracht is, aanvaardt en zult naleven. Gelieve deze Privacy Policy regelmatig na te gaan om u ervan te verzekeren dat u hiermee instemt. Gelieve geen gebruik te maken van de website indien u niet akkoord gaat met deze Privacy Policy.

Zakelijke relaties

Wij verzamelen en verwerken ook persoonsgegevens van onze zakelijke relaties. Dit zijn klanten, leveranciers, derde partijen, referenties,...

Het doel hiervan is een zakelijke relatie te onderhouden en een dienstverleningsovereenkomst te sluiten en te onderhouden. Enkel de bevoegde personen hebben toegang tot deze informatie.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen. Deze gegevens zijn te allen tijde opvraagbaar, in te kijken, aan te passen en wisbaar.

 

Aarzel niet om contact op te nemen via onderstaande contactgegevens bij verdere vragen of opmerkingen.

www.argonselectie.be

Argon Selectie Nv
Accent Business Park
Kwadestraat 149a bus 5.2.
8800 Roeselare

Erkend bureau: VG.731/B0
E-mail:info@argonselectie.be